Internetowy sklep z płytami z muzyką - FaN
new release | pre release | reissue | promo | sale | terms and conditions |delivery
to favorite

polski
 
wersja polska
    EUR USD GBP
 
Log in 
Styles 
New release 
Pre-release 
Artists 
Search
 
exact phrase
 
 
 

Items: 0
Amount: 0.00 EUR

 
 

 

 
 
 Items: 0

clear
 


Music for driving 

Music for work 

Music for gym 

For gift 


Music for children 


audiophile & HD 


movies on DVD and BluRay 


merchandise 


Various dance 

Various pop 

Various rock 

Vinyls 

Vinyls
super offer !!!
 

Maxi-singles 

Overstock 

Boxes 

Campaigns 

Cheap CDs 

Cheap MCs sale Music press 

Books 

 
hard & heavyalternativerockBluesRockArtRockpopmuzyka klubowa

Regulamin sklepu internetowego www.fan.pl

§ 1

Definicje

Regulamin - aktualny Regulamin Sklepu internetowego FaN, opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.fan.pl

Sprzedający - FaN Dariusz Czapka, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Kielce pod nr 6915/92/H, REGON: 290020319, NIP: 657-001-09-90, tel.: +41-344-92-94, e-mail: sklep@fan.pl

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

Konsument - Klient, dokonujący zakupu towaru w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.fan.pl

Towar - produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego Sklepu z Muzyką FaN, dostępnego pod adresem internetowym www.fan.pl (dalej Sklep), a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

a) udostępnienie Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupów Towarów;

b) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów Towarów;

c) otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji o zapowiedziach i nowościach wydawniczych oraz promocjach i wyprzedażach (dostarczanie FaN news).

4. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez kliknięcie ikony "Załóż konto" oraz kliknięcie linku aktywującego wysłanego na podany podczas rejestracji adres email. Przed zarejestrowaniem konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta w Sklepie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy:

a) wysłać email na adres sklep@fan.pl z żądaniem usunięcia konta,

5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania FaN news na podany przez Klienta adres e-mail, Klient zobligowany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie FaN news poprzez zaznaczenie właściwego pola. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie FaN news, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, które widoczne jest w procesie zapisu do FaN news. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może rozwiązać umowę dostarczania FaN news wybierając jedną z poniższych możliwości:

a) wysyłając e-mail na adres sklep@fan.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania FaN news

b) klikając na link, który znajduje się w każdym otrzymanym FaN news.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach i nowościach wydawniczych oraz promocjach i wyprzedażach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a) procesor 300 MHz,

b) pamięć RAM 512 MB,

c) przeglądarka:

- Opera 9.0 lub nowsza,

- Firefox 3.6 lub nowsza,

- Internet Explorer 6.0 lub nowsza,

- Chrome 11.0 lub nowsza,

- lub inna obsługująca protokoły HTTP i HTTPS, HTML, XML i XHTML, grafiki w formatach GIF, JPEG, PNG z obsługą półprzezroczystoœci oraz SVG, kaskadowe arkusze stylów (CSS), JavaScript (w tym DHTML), obiektowy model dokumentu (DOM), cookies, Flash oraz aplety Java,

d) włączona obsługa cookies,

e) zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,

f) włączona obsługa JavaScript.

7. Przed złożeniem zamówienia na Towar, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8. Klient zobowiązuje się do:

a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

b) przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,

c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

d) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie,

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

10. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 631)), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.fan.pl w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie Towaru i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw. "koszyka", a następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedający zastrzega, że dla różnych Towarów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Przewidywany czas realizacji jest określony dla każdego Towaru indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną, przy czym jest to czas liczony od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania Towaru przez Sklep. Terminy realizacji zamówień w sklepie FaN kształtują się w sposób następujący:

a) 1 dzień (24 godziny) - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie sklepu,

b) 3 - 28 dni - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynach naszych dostawców,

c) do 60 dni - realizowane są zamówienia na Towary sprowadzane na życzenie Klienta z zagranicy,

d) do 150 dni - realizowane są zamówienia na Towary sprowadzane na życzenie Klienta spoza Europy,

e) w przypadku złożenia zamówienia na Towary przed premierą handlową, przesyłkę Klient otrzyma nie wcześniej niż w dniu premiery. Data premiery handlowej podana jest przy Towarze.

6. Termin realizacji podany przy każdym Towarze, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin nadania przesyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

8. W przypadku złożenia zamówienia lub kilku zamówień na Towary o różnym czasie realizacji Klient może w dowolnym momencie złożyć zlecenie wysłania Towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Zlecenie takie będzie traktowane jako osobne wyodrębnione zamówienie, za które naliczane będą koszty wysyłki zgodnie z obowiązującą tabelą kosztów. Sposób dostawy wybiera Klient.

9. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

10. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 3 ust. 6). W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata.

§ 4

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5

Formy płatności

1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

a) "Płatność przelewem"
przelew środków na konto Sklepu (przed wysyłką Towaru) w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.
Forma płatności dostępna bez dodatkowych opłat.

b) "Płatność kartą"
autoryzacja płatności kartą płatniczą w trakcie składania zamówienia.
Forma płatności dostępna za dodatkową dopłatą, zgodnie z tabelą opłat,

c) "Płatność za pobraniem"
płatność gotówką przy odbiorze Towaru (opcja niedostępna dla przesyłek o wartości powyżej 500 zł, dla zamówień z wymaganą wpłatą kaucji oraz dla Klientów, którzy wcześniej nie opłacili i nie odebrali przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem).
Forma płatności dostępna za dodatkową dopłatą, zgodnie z tabelą opłat,

d) "Płatność PayPal"
autoryzacja płatności poprzez system PayPal w trakcie składania zamówienia (opcja dostępna wyłącznie dla przesyłek zagranicznych).
Forma płatności dostępna za dodatkową dopłatą, zgodnie z tabelą opłat,

2. W przypadku wyboru metody płatności przelewem:

a) Sprzedający udostępni dane do wpłaty (na stronie internetowej lub e-mailem) na podstawie których Klient dokona wpłaty,

b) na przelewie w polu "tytułem" należy podać: numer zamówienia lub dane identyfikujące zamówienie. Brak powyższego wpisu może być przyczyną w opóźnieniu w realizacji zamówienia,

3. W przypadku Klientów mieszkających poza granicami Polski płatność możliwa jest jedynie kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal. Koszt wysyłki poza Polskę możesz sprawdzić tutaj

4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

5. W szczególnych przypadkach, gdy Towar jest sprowadzany z zagranicy, na indywidualne zamówienie Klienta Sklep zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta z prośbą o wpłatę kaucji na rachunek bankowy Sklepu. Brak wpłaty kaucji w ciągu 3 dni roboczych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia.

6. Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki Sklep niezwłocznie przygotowuje i wysyła przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta.

§ 6

Sposób dostawy i odbiór Towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost zgodnie z wyborem Klienta zawartym w formularzu zamówienia.

2. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu. Koszt dostawy na terenie Polski możesz sprawdzić tutaj

3. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub do Paczkomatu InPost. Deklarowany przez operatora pocztowego lub przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych.

4. Przesyłki pocztowe wysyłane są w usłudze Pocztex.

5. Przesyłki kurierskie nadawane są w usłudze standard. Doręczenie przesyłki następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach 8:00 - 17:00. W usłudze standard nie ma możliwości określenia dodatkowych preferencji takich jak godziny doręczenia przesyłki, oraz kontakt telefoniczny kuriera przed doręczeniem przesyłki. Na liście przewozowym może być umieszczony nr telefonu odbiorcy. Umieszczenie na liście przewozowym numeru telefonu nie zobowiązuje kuriera do kontaktowania się przed doręczeniem.

6. Doręczenie przesyłki do Paczkomatu InPost następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym. Przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego w celu przekazania kodu otwarcia skrytki.

7. W momencie wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową, w tym również numer listu przewozowego, dzięki któremu Klient ma możliwość monitorowania przesyłki. W wiadomości znajdzie się również link do strony firmy spedycyjnej zawierającej adresy oraz nr telefonów placówek regionalnych firmy kurierskiej.

8. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Klient.

9. Razem z przesyłką dostarczone są dokumenty zakupu - paragon lub faktura VAT (przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu) oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu - odstąpienia od umowy, informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji.

10. Sprzedający zaleca, aby Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy składać na adres sklep@fan.pl lub pisemnie na adres FAN Dariusz Czapka, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce.

2. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określa Procedura rozpatrywania reklamacji stanowiąca integralną cześć tego Regulaminu.

3. Sklep udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, który nie jest wiążący dla Klienta

4. W przypadku Towaru wadliwego Klientowi przysługuje żądanie:

a) obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Klientowi, który nabył Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie Konsument), przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za reklamowany Towar.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres sklep@fan.pl lub pisemnie na adres FAN Dariusz Czapka, ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

d) Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie odstąpienia Konsumenta od umowy reguluje Procedura odstąpienia od umowy będąca integralną częścią tego Regulaminu.

4. Sklep udostępnia Konsumentowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wiążący dla Konsumenta

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych (otrzymywanie FaN news za zgodną Klienta).

4. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§ 11

Przepisy końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem http://www.fan.pl/users/war.php

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.fan.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.Nasz adres
FaN Sklep z Muzyką
Dariusz Czapka
ul. Sienkiewicza 42
25-507 Kielce

NIP: 657-001-09-90
REGON:290020319

Firma FaN działa od 1992 roku, na podstawie wpisu do ewidencji:
6915/92/H Urzędu Miasta Kielce


BACK TO THE PREVIOUS PAGE
 
main page | delivery | terms and conditions | contact us

copyright © 1999-2022 fan.pl